DURST
o firměaktualityproduktyreferencekontakty

Všeobecné obchodní podmínky

Informace

Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.durst.cz

I.

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky, dále jen „VOP“, upravují práva a povinnosti smluvních stran, a to prodávajícího DURST s.r.o. právnické osoby podnikající dle živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku, se sídlem na adrese 735 06 Karviná-Nové Město, Bohumínská 1876/2, IČ: 25372467 a kupujícího, kdy tyto smluvní strany uzavírají kupní smlouvy na dálku prostřednictvím serveru www.durst.cz. Kupní smlouvy uzavírané na dálku jsou uzavírány bez fyzické přítomnosti účastníků kupní smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků, a to zasláním objednávky zboží zveřejněného v nabídce prodávajícího na serveru www.durst.cz ze strany kupujícího a potvrzením obdržení objednávky ze strany prodávajícího.
 2. Prodávající při své podnikatelské činnosti ve vztahu ke kupujícím podléhá na úseku ochrany spotřebitele dozoru České obchodní inspekci a na úseku ochrany osobních údajů dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 3. Pokud je na straně kupujícího osoba, která při uzavírání a plnění závazků z kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, tj. spotřebitel (dále jen „kupující-spotřebitel“), řídí se práva a povinnosti smluvních stran též ustanovením § 419, ustanoveními části čtvrté občanského zákoníku, především ust. § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“.
 4. Je-li na straně kupujícího osoba, která je podnikatelem, a při uzavření kupní smlouvy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se kupní smlouva týká její podnikatelské činnosti (dále jen „kupující-podnikatel“), řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, ve kterých se hovoří o „kupujícím-spotřebiteli“ se nevztahují na „kupujícího-podnikatele“. Ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, ve kterých se hovoří o „kupujícím“ se vztahují jak na „kupujícího-spotřebitele“, tak na „kupujícího-podnikatele“.

II.

 1. Na základě objednávky kupujícího se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží specifikované v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na serveru způsobem a za podmínek níže uvedených v těchto VOP.
 2. Veškeré zboží nabízené prodávajícím je označeno názvem, a hlavní charakteristikou zboží, jakož i cenou za jeden kus zboží, která je včetně DPH. Přiložené fotografie jsou pouze ilustrativní a prodejce si vyhrazuje právo na jejich změnu. Připojení se k serveru, prohlídka nabízeného zboží, jakož i registrace nového zákazníka, objednávka zboží ani další úkony kupujícího prováděné na dálku, nejsou zpoplatněny. Ke každé zásilce zboží bude přiložen daňový doklad s možností odpočtu DPH – prodávající je plátcem DPH.
 3. Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, jehož nabídka je zveřejněna na internetových stránkách, vyplní elektronickou objednávku a zašle ji elektronicky prodávajícímu. Objednávka zboží představuje návrh kupní smlouvy. V objednávce kupující uvede především své údaje – identifikaci kupujícího, dále požadované zboží včetně kupní ceny a dále způsob požadovaného dodání objednaného zboží, jakož i místo – adresu kam má být zboží dodáno.
 4. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se řádně seznámil s těmito VOP a v celém rozsahu a bez výhrad s nimi souhlasí. Kupující je okamžikem odesláním objednávky těmito VOP vázán.
 5. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy kupující odešle objednávku.
 6. Kupující je oprávněn objednávku zrušit, a to zasláním elektronickou poštou na adresu prodávajícího uvedenou na příslušném serveru. Zrušení objednávky je účinné pouze tehdy, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu, nebo před zahájením výroby objednaného zboží. Účinným zrušením objednávky kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si případná poskytnutá plnění.
 7. Pokud prodávající neobstará zboží a neodevzdá je kupujícímu do dvou měsíců od uzavření kupní smlouvy z důvodu, že zboží je nedostupné nebo z jiného objektivního důvodu, platnost objednávky jakož i kupní smlouvy zaniká.
 8. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží tak, že je:
  • Buď zašle poštou nebo prostřednictvím dopravce na adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo
  • kupujícímu v provozovně, resp. pobočce prodávajícího, kde lze uskutečnit výdej zboží.
 9. Pokud bude zboží kupujícímu zasláno poštou nebo prostřednictvím dopravce uhradí kupující poštovné či přepravné. Poštovné, příp. přepravné není účtováno spolu s kupní cenou zboží. Výše poštovného či přepravného bude uvedeno kupujícímu emailem a jeho výše je v závislosti na ceně, hmotnosti objednaného zboží. Zasílá-li prodávající kupujícímu zboží prostřednictvím pošty nebo dopravce, je povinen kupujícímu telefonicky nebo elektronickou poštou oznámit, že zboží předal k přepravě a kdy lze doručení zásilky předpokládat.
 10. Doba expedice zboží je od 2 pracovních dnů do 3 týdnů (dle množství objednávaného zboží, skladových zásob, výrobního harmonogramu), od potvrzení objednávky kupujícímu. Pokud by expedice, výroba, zboží trvala déle než 3 týdny, bude o tom kupující vyrozuměn. V případě, že část zboží lze vyexpedovat dřív a kupující toto výslovně požaduje, lze objednávku rozdělit na dvě části a zboží dodat ve dvou částech.
 11. Je-li zboží přepravováno dopravcem, který kupujícího na označené adrese místa dodání nezastihne, je dopravce oprávněn zboží předat jiné dospělé osobě, která se na označené adrese pro dodání zásilky nachází a je ochotna zboží převzít, zaplatit za ně kupní cenu a odevzdat kupujícímu. Pokud dopravce na označené adrese nikoho nezastihne, ponechá na místě písemné oznámení o datu a místu uložení zásilky, termínu, kdy si může kupující zboží vyzvednout, a telefonním čísle, kde si může kupující dohodnout termín a způsob převzetí zboží. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a jeho případným uskladněním u dopravce.
 12. Přebírá-li kupující zboží v pobočce prodávajícího, je prodávající povinen mu telefonicky nebo elektronickou poštou oznámit, kdy se má dostavit k převzetí zboží. Nepřevezme-li kupující zboží v pobočce prodávajícího ve stanovené době určené prodávajícím, podle předchozí věty tohoto článku, a nesjedná-li si kupující s prodávajícím náhradní termín k převzetí zboží, má se za to, že kupující odmítl převzít zboží a povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zaniká.
 13. Kupující je povinen objednané zboží převzít a při jeho převzetí zaplatit kupní cenu, a to v hotovosti. V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů odmítne převzít, povinnost prodávající odevzdat kupujícímu zboží zaniká. Kupující je v takovém případě povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s přepravou zboží, výrobou, kupujícímu. Zánikem povinnosti prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.
 14. Kupující je při dodávce zboží povinen zaplatit spolu s kupní cenou zboží předem i poštovné nebo přepravné.
 15. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
 16. Po předchozí vzájemné dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, je možno zajistit doručení zboží prostřednictvím prodávajícího.

III.

 1. Bylo-li kupujícímu-spotřebiteli zboží dodáno poštou nebo prostřednictvím dopravce, je kupující-spotřebitel oprávněn do 14 dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy bez uvedení důvodů odstoupit. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího-spotřebitele odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy. Kupující-spotřebitel však není oprávněn odstoupit od smluv na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele, které podléhá rychlé zkáze, potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Dále kupující-spotřebitel není oprávněn odstoupit od smluv na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Kupující-spotřebitel také není oprávněn odstoupit od smluv na dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Kupující-spotřebitel rovněž není oprávněn odstoupit od smluv na dodávku novin, periodik a časopisů. Kupující-spotřebitel v případě odstoupení od smlouvy ponese náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 2. Kupující-spotřebitel je povinen v případě odstoupení učinit písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy a toto zaslat poštou na adresu prodávajícího uvedenou v článku I. těchto VOP, případně doručit osobně. Kupující-spotřebitel je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží současně s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení zboží prodávajícímu.
 3. V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující-spotřebitel povinen uvést číslo objednávky a specifikovat zboží jeho názvem a počtem objednaných kusů.
 4. Kupující-spotřebitel, který odstoupil od kupní smlouvy, odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 5. Odstoupil-li kupující-spotřebitel platně od smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupujícímu-spotřebiteli zaplacenou kupní cenu zboží. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu-spotřebiteli také náklady spojené s dodáním zboží. Jestliže kupující-spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, vrátí prodávající kupujícímu-spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující-spotřebitel.
 6. Vrácení kupní ceny včetně nákladů na dodání zboží dle odstavce 5 provede prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy. Platbu však prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží. Pro vrácení plateb prodávající použije stejný platební prostředek, který použil kupující-spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud kupující-spotřebitel výslovně neurčí jinak.

IV.

 1. Kupující je povinen dodané zboží po jeho převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem dodacího listu nebo dodací list není správně vyplněn. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady.
 2. V případě, že bude kupujícímu doručena poškozená zásilka, uvede kupující na předávacím protokolu popis závady s odůvodněním nepřevzetí, aby prodávající byl oprávněn na přepravci žádat náhradu škody.
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, především, že je bez vad. Zboží je ve shodě s kupní smlouvou, pokud:
  • je dodáno v odpovídajícím množství, má jakost a užitné vlastnosti popisované prodávajícím nebo výrobcem nebo jakost a užitné vlastnosti, které lze na základě zveřejněné reklamy na zboží očekávat, popř. jakost a užitné vlastnosti u takového druhu zboží obvyklé,
  • odpovídá požadavkům právních předpisů, odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se obvykle používá.
 4. Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli za vady zboží, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.
 5. Je-li zboží prodáváno za sníženou cenu, záruka se nevztahuje na vady, pro které byla cena zboží snížena. Na zboží použité se záruka neposkytuje a prodávající odpovídá pouze za vady existující při převzetí zboží kupujícím. Prodávající však neodpovídá za vady použitého zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím.
 6. V případě dodání potravinářského zboží je přímo na obalu potraviny uvedeno datum minimální trvanlivosti zboží nebo datum použitelnosti zboží. Na jiné kupujícímu-spotřebiteli dodávané spotřební zboží se vztahuje záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li prodávající delší záruční dobu. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem. Je-li na prodávaném zboží, jeho obalu nebo připojeném návodu vyznačena lhůta k použití věci (zboží), skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
 7. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu ihned po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil.
 8. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí zásilky.
 9. Pokud kupující obdrží vadné či poškozené zboží je povinen vady obratem oznámit na emailové adrese obchod@durst.cz nebo písemně na adresu prodávajícího nebo osobně v pobočce prodávajícího.
 10. Oznámení musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, množství, popis závady a návrh na způsob vyřízení reklamace.
 11. Kupující-spotřebitel je oprávněn v důsledku vady zboží uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, výměnu zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy.
 12. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci kupujícího-spotřebitele do 10 dnů ode dne jejího obdržení. Reklamace kupujícího-spotřebitele bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, bude li nutné zboží znova vyrobit reklamace se prodlužuje o 3 týdny. Zboží, které je reklamováno se vrací doporučeně na adresu prodávajícího. Zboží musí být v původním obalu včetně dokladu o zakoupení. Je-li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě výše uvedené vyzve kupujícího-spotřebitele, aby si vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu-spotřebiteli poštou na adresu určenou kupujícím.
 13. Pokud prodávající reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu-spotřebiteli ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající kupujícímu-spotřebiteli sdělí, kolik by stála výměna zboží.

V.

 1. Prodávající prohlašuje, že nakládání s osobními údaji, které mu poskytne kupující je v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy.
 2. Žádné osobní údaje poskytnuté kupujícím nebudou předány třetí osobě s výjimkou obchodních partnerů zajišťujících platební styk a to vždy jen v rámci jedné konkrétní platby. Osobní údaje budou použity pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu. Data kupujícího nebudou poskytována reklamním, marketingovým ani jiným společnostem a budou tedy chráněna před zneužitím.
 3. Kupující využíváním služeb internetového obchodu www.durst.cz dává souhlas se shromažďováním osobních údajů. I v takovém případě je prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje o kupujícím pouze za účelem zasílání vlastní nabídky zboží, jakož i jiných obchodních sdělení elektronickou poštou. To neplatí, pokud kupující prodávajícímu sdělí, že odmítá dát souhlas se zasíláním nabídky zboží prodávajícího, jakož i dalších obchodních sdělení prodávajícího. Kupující má kdykoliv právo žádat o zrušení registrace a vymazání osobních údajů z databáze.

VI.

 1. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí VOP platnými v době odeslání objednávky kupujícím.
 2. Ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito VOP upravena, se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů, především ustanoveními občanského zákoníku.

Dodatek A. – Poučení kupujícího-spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy

I. Právo odstoupit od smlouvy

 1. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží.
 2. Nejste však oprávněn odstoupit od smluv na dodávku zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání, které podléhá rychlé zkáze, potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do Vaší domácnosti nebo do jiného místa, které jste určil, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Dále nejste oprávněn odstoupit od smluv na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které byly z obalu vyňaty a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Nejste také oprávněn odstoupit od smluv na dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Nejste také oprávněn odstoupit od smluv na dodávku novin, periodik a časopisů.
 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího pana Duraje Marka- DURST s.r.o., právnickou osobu podnikající dle živnostenského zákona zapsaného u rejstříkového soudu v Ostravě složka C 16234, se sídlem na adrese 735 06 Karviná-Nové Město, Bohumínská 1876/2, IČ: 25372467 tel:+ 420 604 235 029, e-mail: obchod@durst.cz. Formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
 4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

II. Důsledky odstoupení od smlouvy

 1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží .
 2. Převzetí zboží: Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese kamenné prodejny obchodu DURST s.r.o., Bohumínská 1876/2, 735 06 Karviná-Nové Město. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
 3. Náklady spojené s vrácením zboží: Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
 4. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží: Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Dodatek B. – Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy kupujícím-spotřebitelem

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, vyplnit, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím). DURST s.r.o. Bohumínská 1876/2 735 06 Karviná-Nové Město tel:+ 420 604 235 029 e-mail: obchod@durst.cz Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží ()/o poskytnutí těchto služeb():

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

(podpis)

Jméno a příjmení spotřebitele

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.


reklamní agentura Ostrava © 2010-2013 Ochrana osobních údajů podle GDPR